Darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Mokinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Dėl vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo detalizuotų kriterijų patvirtinimo

Vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kriterijų patvirtinimo įsakymas

Mokinių atleidimo nuo dalies pamokų lankymo tvarka

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotjų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

Dėl smurto ir priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilniaus Šviesos pradinėje mokykloje prevencijos politikos patvirtinimo

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo ir mokinių lydėjimo į renginius aprašas

Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas

Mokyklos dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Metodinės grupės reglamentas

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, bendrosios programos pritaikymo tvarka

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka

Uniformos aprašas

5 reagavimo žingsnių planas, pastebėjus galimą vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, mokykloje

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokytojų etikos kodeksas

Nuotolinio mokymo taisyklės

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokinių skyrimo į klases ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Pradinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų užtikrinimo Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje tvarkos aprašas

Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka